Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14.07.91 betreffende de handelspraktijken.
 • De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en het uitzendbureau en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24.07.87. Eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden mogen geen doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Iedere afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
 • De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan het uitzendbureau. Dit is zeker aan de orde in volgende gevallen:
  • aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie;
  • aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten;
  • aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van – aangaande een eventueel arbeidsongeval;
  • aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht;
  • aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten;
  • aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht.

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.

 • Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder artikelen 25, 26, en 27 – gelden eveneens zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan Career Squad en Career Squad kandidaten voorstelt aan de gebruiker.
 • Overeenkomstig de CAO 38 quater van de wet van 14.07.99., mag Career Squad de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; de gebruiker mag derhalve alleen functierelevante criteria formuleren in zijn aanvraag.
 • Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid zijn vanaf 1 april 2013 bij eenzelfde klant enkel toegelaten voor zover er in hoofde van de klant een nood aan flexibiliteit is en dit conform artikel 8bis van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid en het ter beschikking stellen van werknemers en conform de bepalingen van cao nr. 108 dd. 16 juli 2013. De nood aan flexibiliteit bestaat om 1 van de volgende redenen:
 • Wanneer het werkvolume bij de klant grotendeels afhankelijk is van externe factoren;
 • Wanneer het werkvolume bij de klant sterk fluctueert;
 • Of wanneer het werkvolume gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs ervan. Het uitzendbureau heeft hierover geen appreciatiebevoegdheid. Indien in strijd met de toepasselijke regelgeving en in strijd met het 1e lid van dit artikel dat de gebruiker toch gebruik maakt van opeenvolgende dagcontracten, kan het uitzendbureau gehouden zijn om aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding te betalen die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten. Omdat de gebruiker verantwoordelijk is voor het bewijs van de aanwezigheid van de nood aan flexibiliteit, gaat de gebruiker ermee akkoord dat Career Squad de kost van de sanctie die haar zou worden opgelegd (zie hierboven) alsmede de door de fout van de gebruiker veroorzaakte administratieve kost (met een minimum van € 500,00) zal factureren aan de klant. Indien de samenwerking voor het einde van de tewerkstellingsgarantie wordt stopgezet of niet verlengd wordt door toedoen van de klant, stemmen de partijen in dat de klant aan het uitzendbureau een vergoeding moet betalen die gelijk is aan het bedrag van het loon dat verschuldigd zou zijn tot het einde van de termijn van de tewerkstellingsgarantie, vermeerderd met de hiermee verbonden administratieve kost met een minimum van € 500,00.

 • De gebruiker zal ons bovendien meedelen of zijn bedrijf minder dan 10 werknemers in dienst heeft op 30 juni van het jaar voorafgaand aan de tewerkstelling van de uitzendkracht. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 • De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.
 • De gebruiker is mede verantwoordelijk voor het correct invullen van de controlekaart C.3.2 A. Indien de controlekaart niet correct is ingevuld door de uitzendkracht zullen eventuele boetes voortvloeiend uit deze vergissing verhaald worden op de uitzendkracht. Deze boetes zullen eveneens aan de gebruiker worden doorgerekend.
 • Alhoewel Career Squad de grootste zorgvuldigheid besteedt aan de keuze van de uitzendkrachten, maar niet gehouden is door een resultaatsverbintenis, is de gebruiker die een ongeschiktheid in de kwalificaties van de uitzendkracht zou bemerken, ertoe gebonden dit binnen de eerste vier prestatie-uren aan Career Squad bekend te maken. De gebruiker zal aan Career Squad bericht geven van iedere telaat- of tekortkoming van de uitzendkracht. Career Squad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de afwezigheid van zijn uitzendpersoneel op het werk. De doorfacturatie van de effectief gepresteerde uren zal gebeuren, tenzij een manifest tegenbewijs door de klant geleverd wordt.
 • De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van het uitzendbureau in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker het uitzendbureau hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de overeenkomst voor uitzendarbeid niet kan worden uitgevoerd wegens staking of lock-out bij de klant, zal Runtime geen loon noch enige vergoeding aan de uitzendkracht verschuldigd zijn. Het verplicht terugtrekken van de uitzendmedewerkers in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door het uitzendbureau aan de gebruiker. De gebruiker kan geen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen doorgeven bij uitbesteding aan derden. Doet de gebruiker dit toch, zal het gebruikelijk loon verder worden uitbetaald en doorgefactureerd aan de gebruiker door het uitzendbureau.
 • Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendmedewerkers recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques, ecocheques en andere looncomponenten alsof ze bij de gebruiker vast in dienst zouden zijn. Op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan het uitzendbureau. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 • Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendmedewerker bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24/07/1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendmedewerkers dient te behandelen  alsof ze vast in dienst zouden zijn, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendmedewerker op het werk etc.
 • Wat betreft arbeidsveiligheid en – hygiëne geniet de uitzendmedewerker het niveau van bescherming alsof hij een vaste medewerker van de onderneming zou zijn. De uitzendmedewerker mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals vermeld in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het KB van 19 /02/1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker, aan het uitzendbureau over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. Overeenkomstig artikel 3 van deze voorwaarden dient de gebruiker elke wijziging inzake de werkpost (o.a. takenpakket en locatie) onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uren mee te delen aan het uitzendbureau. De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met het uitzendbureau werd afgesloten.
 • De gebruiker draagt de burgerlijke aansprakelijkheid voorzien bij artikel 1384 § 3 van het Burgerlijk Wetboek. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor al de door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een ”clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van Career Squad is tevens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van Career Squad nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert. Career Squad is niet aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of speciën die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Het invorderen van de kosten ten gevolge het gebruik van de telefoon voor persoonlijke doeleinden, eetmalen gebruikt in de kantine, geoorloofde aankopen etc. zal zonder de bemiddeling van Career Squad gebeuren.
  • Wanneer een uitzendmedewerker betrokken is bij een arbeidsongeval zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, het uitzendbureau onmiddellijk verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte, bij gebreke waarvan de gebruiker aansprakelijk zal worden gesteld voor alle mogelijke schade voortvloeiend uit diens verzuim. In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag te worden opgesteld door de interne preventieadviseur (niveau I of II) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de gebruiker, op kosten van de gebruiker. Het uitzendbureau is, als juridische werkgever, niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex, Titel, II, hoofdstuk I, art. 3 en art. 12).
 • Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van Career Squad is het de klant verboden de uitzendkracht te gelasten met een opdracht verschillend van deze waarvoor hij of zij ter beschikking werd gesteld; in het bijzonder mag de klant de uitzendkracht niet inzetten voor de bediening van machines, toestellen, voertuigen, goederen, vervoer of voor behandeling van waarden, van welke aard dan ook. De uitzendkracht mag enkel de normale werkzaamheden vervullen, met uitsluiting van alle arbeid beschermd door een bijzondere reglementering inzake ongezonde, gevaarlijke, boven-en ondergrondse werkzaamheden.
 • De gebruiker dient het uitzendbureau de nodige stavingsstukken te bezorgen, in geval van een uitbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Indien er, na controle door de fiscus of de RSZ, een rechtzetting moet uitgevoerd worden, draagt de gebruiker hiervoor de volledige aansprakelijkheid. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn eveneens ten laste van de gebruiker en zullen door het uitzendkantoor aan de gebruiker gefactureerd worden.
 • De gebruiker dient het uitzendbureau via geschrift of elektronisch te informeren in het geval dat de uitzendkracht vanuit een ander land ter beschikking wordt gesteld aan een gebruiker gevestigd in België. De niet- naleving van deze verplichting wordt gesanctioneerd met een strafrechtelijke of administratieve geldboete per inbreuk en per uitzendkracht, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek (sanctie niveau 2).
 • Bij uitzendarbeid op grond van instroom geldt een minimumduur van de uitzendarbeidsovereenkomst die gelijkstaat aan de periode van tewerkstellingsgarantie opgelegd aan het uitzendkantoor overeenkomstig de van toepassing zijnde CAO’s. Indien de gebruiker vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dient de gebruiker het loon van de uitzendmedewerker voor de resterende duur te voldoen.
  • Bij een voortgezette tewerkstelling, ononderbroken en aansluitend bij onderhavig contract, op ofwel zaterdag ofwel zaterdag en zondag, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als onderhavig contract, wordt onderhavig contract verlengd met voormelde dag(en) van tewerkstelling, op voorwaarde dat de gebruiker Career Squad ’s vrijdags voor 17:00 uur verwittigt.
 • De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Door de prestatiestaat te ondertekenen bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. De gebruiker zal de geldigheid van handtekeningen aangebracht door zijn aangestelden of mandatarissen op de prestatiestaten niet betwisten. Indien Career Squad prestatiebladen invult en bezorgt aan de gebruiker, dan worden deze prestaties door de gebruiker te worden aanvaard indien binnen 48 uur na verzending van de prestatiestaten gebruiker geen protest aantekent tegen deze bladen. Indien de gebruiker uren doorgeeft op een andere wijze dan de prestatiestaat (bijvoorbeeld louter per mail), dan worden de uren door Career Squad op dergelijke wijze verwerkt en dienen zij door gebruiker te worden vergoed. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Career Squad alle relevante documenten zoals contracten, werkpostfiches en alle andere documenten die betrekking hebben op de contractuele relatie per mail en dus digitaal bezorgt en dit op een gekend e-mailadres bij de gebruiker. Wijzigingen van e-mailadressen dient de gebruiker steeds zo snel mogelijk door te geven.
 • De gebruiker dient elke week uiterlijk op dinsdag om 12u00 per mail aan het uitzendkantoor de prestaties van elke uitzendkracht van de afgelopen week kenbaar te maken. Bij gebreke aan tijdige kennisgeving zal de uitzendkracht worden vergoed conform de overeenkomst die werd opgemaakt. De gebruiker is er dan ook toe gehouden de prestaties te vergoeden. De gebruiker zal steeds instaan voor afwijkingen op de overeenkomst en ook alle wijzigingen vergoeden indien dit voorkomt.
 • De facturatie gebeurt op basis van de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals automatisch doorgegeven en op basis van de overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief en/ of andere schriftelijke prijsafspraken. Deze coëfficiënt en/of tarief worden eenzijdig verhoogd in geval van stijging van directe of indirecte patronale lasten. Het tarief wordt eveneens door Career Squad eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge van indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. Voor bijzondere prestaties (overuren, ploegwerk, nacht, zon-en feestdagen, enz…) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de wet. Deze bijzondere prestaties zullen eveneens vermenigvuldigd worden met dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht. Elk aangevat kwartier is volledig verschuldigd. Een dagelijks quotum van 4 uren per dag zal steeds in rekening van de gebruiker worden gebracht.
 • De facturen van het uitzendbureau zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een intrestvoet van 12%. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit:
  • voor de buitengerechtelijke kosten: 15% op het factuurbedrag met een minimum van €125,00
  • voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.
  • Alle klachten betreffende de facturen moeten de maatschappelijke zetel van het uitzendbureau binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
  • Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft het uitzendbureau het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendmedewerkers onmiddellijk terug te trekken. Dergelijke ontbinding wordt gelijkgesteld met een verbreking van de samenwerking door de gebruiker conform artikel 24 van de algemene voorwaarden.
  • In geval van voortijdige afwerving: Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van  125 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbedrijf, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendmedewerker voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker per afgeworven uitzendmedewerker aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het brutojaarloon van de betrokken uitzendmedewerker tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De minimumperiode is van toepassing op elke uitzendmedewerker afzonderlijk. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en het uitzendbureau dat de schade, geleden door het uitzendbureau, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, onverminderd het recht van het uitzendbureau om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendmedewerker, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker nog geen 130 gepresteerde werkdagen zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendmedewerker een arbeidsverhouding aan te gaan. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of CAO’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 130 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de gebruiker een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker aangaat. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendmedewerker, het laten ter beschikking stellen van de uitzendmedewerker aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendmedewerker of met een derde die hiertoe de uitzendmedewerker heeft aangeworven, de uitzendmedewerker op zelfstandige basis prestaties laten uitvoeren, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker in het bedrijf van de gebruiker wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendmedewerker en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben. Wordt verstaan onder uitzendmedewerker: de door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendmedewerker die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker; de kandidaat-uitzendmedewerker die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de gebruiker. Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendmedewerker: indien de uitzendmedewerker reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. indien de kandidaat-uitzendmedewerker nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. Wanneer afwerving heeft plaatsgevonden van een door het uitzendkantoor geselecteerde en voorgestelde kandidaat met oog op onmiddellijke indiensttreding bij de gebruiker, geldt bovenstaande berekening eveneens, met dien verstande dat minstens het bedrag van de bedongen selectiefee als afwervingsvergoeding verschuldigd is. Dit artikel is niet toepassing bij ‘payroll medewerkers’, zijnde medewerkers waarvoor de aanbreng, screening en selectie door de gebruiker zelf werd uitgevoerd zonder tussenkomst van het uitzendbureau.
  • De gebruiker die de overeenkomst eenzijdig en voortijdig verbreekt, zal overeenkomstig artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan het bedrag die het uitzendbureau zou gefactureerd hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van €125 per kalenderdag/per uitzendmedewerker. Dergelijke verbreking wordt geacht plaats te vinden in geval van niet-naleving door de gebruiker van diens wettelijke verplichtingen of wanneer de gebruiker foutieve inlichtingen verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst. Het uitzendbureau behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade.
  • In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de hoofdzetel van Career Squad bevoegd waarbij de geschillen zullen worden beslecht conform het intern Belgisch recht
  • In het kader van de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en de werving en selectie van kandidaten door het uitzendbureau, vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen het uitzendbureau en de gebruiker. Het uitzendbureau wordt, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens, hierna Privacywet genoemd, beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de uitzendkrachten/kandidaten. De gebruiker wordt ook beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten, eigen werknemers of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op eigen verantwoordelijkheid en eigen wettelijke grondslagen. Het uitzendbureau en de gebruiker zijn gehouden deze persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de Privacywet en aanverwante wetgeving. Het uitzendbureau zal geen persoonsgegevens aan de gebruiker mogen doorgeven, behalve in de gevallen die door de wet bepaald zijn. De gebruiker verstrekt aan het uitzendbureau alle informatie over de toepasselijke wetgeving die de overdracht rechtvaardigt. Ingeval van toegestane overdracht is de gebruiker ertoe gehouden om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren en de Privacywet en aanverwante wetgeving te respecteren. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat aan het uitzendbureau alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de gebruiker hiertoe gerechtigd is en de eventueel noodzakelijke toestemming hiervoor heeft verkregen van de betrokkenen. De gebruiker vrijwaart het uitzendbureau tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers of overige derden jegens het uitzendbureau in verband met een schending door de gebruiker van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door het uitzendbureau gemaakte kosten. Voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met de gebruiker verwerkt het uitzendbureau persoonsgegevens van contactpersonen van de gebruiker met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar privacy beleid. De gebruiker verklaart dit privacy beleid te hebben gelezen en voldoende geïnformeerd te zijn.

Voorwaarden van uitzendarbeid

Tussen Career Squad enerzijds en de uitzendkracht anderzijds wordt als volgt overeengekomen:

 • De uitzendkracht geeft uitdrukkelijk te kennen aan Career Squad uitsluitend tijdelijke arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomsten zullen opgesteld worden voor bepaalde duur, een duidelijk omschreven werk of voor een vervanging.
 • Indien de arbeidsovereenkomst van uitzendarbeid niet kan worden uitgevoerd wegens staking of lockout bij de gebruiker, dan wordt de arbeidsovereenkomst geschorst, voor de duur van de staking of de lock-out. Tijdens deze schorsing is het uitzendbureau geen beloning noch vergoeding verschuldigd aan de uitzendkracht.
 • De uitzendkracht aanvaardt deze overeenkomst en verbindt er zich toe alle bedingen na te leven.
 • De uitzendkracht verklaart een afschrift te hebben ontvangen van het arbeidsreglement van Career Squad
 • De uitzendkracht verbindt er zich toe deze overeenkomst ondertekend voor akkoord en binnen achtenveertig uur terug te bezorgen aan het uitzendkantoor. Elk der partijen verklaart een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.
 • Enkel de prestatiestaat, goedgekeurd en ondertekend door de klant, geldt als bewijs voor de berekening van het verschuldigde loon. Enkel de daadwerkelijk gepresteerde uren zullen worden vergoed aan de in het contract overeengekomen barema’s.
 • De uitzendkracht ontvangt wekelijks zijn loon.
 • In het arbeidsreglement vindt de student meer informatie over:
  • De plaats en de manier waarop de persoon te bereiken is, die overeenkomstig het Algemeen Reglement op de arbeidsbescherming (ARAB) is aangewezen om de eerste hulp te verlenen.
  • De plaats waar de bij het ARAB vereiste brandkast zich bevindt.
  • Het adres van de interbedrijfsgeneeskundige dienst
  • Het adres en het telefoonnummer van de Inspectie van de sociale wetten van het district waarin de student wordt tewerkgesteld
  • Uitzendbureaus dienen in de vorige gevallen aan de gebruikers te laten weten dat zij geen medewerking verlenen aan het inwilligen van eisen of wensen met discriminatoire strekking. Zij kunnen zich daarvoor beroepen op deze gedragscode.

Maak kennis met Career Squad

Bij Career Squad hebben we één doel voor ogen: het vinden van jouw ideale job. Eentje die past bij wat je echt graag doet en tegelijkertijd aansluit op je capaciteiten en passie(s). Die zoektocht is niet altijd even gemakkelijk, daarom is Career Squad er voor jou!

 

Wij begeleiden je naar die ene job die jou de koning te rijk doet voelen. Hoe we dat doen? Door een luisterend oor aan te bieden, zodat we je echt beter leren kennen. Om vervolgens op een efficiënte en pragmatische manier op zoek te gaan naar dat wat jij zoekt. We zetten er vaart achter want we gaan graag recht op jouw en dus ook ons doel af. We spannen de kroon in wat we aan jou beloven!

© Career Squad 2023